SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Ситабови предлози

СИТАБ-oви ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Члан 1

Ауто-такси делатност јесте обављање услуга ванлинијског ауто-такси превоза и нуђења услуга ауто-такси превоза.

Члан 2

Ауто-такси превоз јесте јавни превоз путника који се обавља возилима која рачунајући седиште возача имају највише седам седишта.

Возило којим се обавља такси-превоз мора бити у власништву такси-предузетника, или да је  такси-предузетник корисник лизинга на поменутом возилу.

                                                                                                                             Члан 3

Нуђење услуга ауто-такси превоза јесте понуда неодређеном броју лица односно одређеном лицу да му се пружи услуга ауто-такси превоза.

Нуђење ауто-такси услуга постоји нарочито:
- када је на крову возила односно изнад крова постављањем кровне ознаке, рекламног паноа или на други начин видљиво истакнут натпис ТАXI, односно натпис или низ текстуалних односно графичких симбола који се може прочитати као ТАXI односне сличан је или указује на натпис ТАXI (TАКСИ, ТА-КСИ, Т-A-X-I, TАХИ и сл.);
-   када се лицима непосредно нуди услуга ауто-такси превоза усменим путем;
- када се услуга ауто-такси превоза посредно нуди јавним оглашавањем или оглашавањем на други начин (оглашавање путем интернета, оглашавање путем поште, дистрибуција визит-карти, истицање обавештења на јавним местима и сл.).

Нуђење ауто-такси услуга из тачке 1.  става 2. овог члана постоји и када се на возилу из чл. 2 овог Закона налази видљиво истакнут рекламни пано који садржи огласну поруку којом се оглашава пружање ауто-такси услуга или се оглашава назив компаније, жиг, бренд и сл. које садржи назив TAXI односно натпис или низ текстуалних односно графичких симбола који се може прочитати као ТАXI односне сличан је или указује на натпис ТАXI.

 

Члан 4

Услови ауто-такси превоза одређују се уговором ауто-такси предузетника и путника, чији битни састојци јесу цена превоза и одредиште које се уговара посебно за сваки превоз.

Сматра се да је уговор из претходног члана закључен саопштавањем одредишта од стране путника и пристанком ауто-такси превозника да обави превоз до саопштеног одредишта.

Члан 5

Ауто-такси превоз у смислу овог закона отпочиње када се путник тј. путници укрцају у путнички простор возила којим се обавља превоз и када ауто-такси предузетник након укрцавања путника започне кретање возилом.

Ауто-такси превоз у смислу овог закона обављен је када је путник тј. путници напусте путнички простор возила без намере да наставе превоз истим возилом.

Члан 6

Ауто-такси  предузетник  обавезан је да видно истакне ценовник са прописаном ценом  који садржи све услуге које ауто-такси предузетник редовно наплаћује (цена километра, цена старта, цена чекања, превоз пртљага, и сл.).

Прописану цену  услуга ауто-такси превоза одређује локална самоуправа, у договору са представницима такси-предузетника.

Такси-предузетника је дужан да наплати прописану цену коју покаже таксиметар, и на ту цену нема права попуста.

Ценовник из претходног става 1. овог члана мора бити оверен печатом и потписом ауто-такси предузетника.

Уколико такси-предузетник одступи од прописане цене, казниће се новчаном казном од 50.000 РСД да 150.000 РСД

 Такси-асоцијације кoje посредно нуде цену вожње са попустом,  јавним оглашавањем или оглашавањем на други начин (ваучери,оглашавање путем интернета, оглашавање путем поште, дистрибуцијом визит-карти, истицањем обавештења на јавним местима и сл.) а која није у складу са прописаном, казниће се новчаном казном од 500.000 до 1.500.000 РСД

Ауто-такси предузетник је обавезан да коначну цену превоза одреди и наплати  на основу ценовника  из става 1.  овог члана тј. износа који показује таксиметар у тренутку доласка путника на одредиште.

Члан 7

Ауто-такси делатност сме обављати само физичко лице:
1. које је уписано у регистар предузетника који се води у Агенцији за привредне регистре Републике Србије;
2. чије је једина регистрована делатност обављање ауто-такси превоза;
3. које има важећу дозволу за обављање ауто-такси делатности издату од општине односно града на чијој територији има седиште;
4. које није пензионисано


Физичко лице које обавља ауто-такси делатност а које не испуњава услове прописане чл. ? овог закона казниће се новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара или казном затвора у трајању од најмање 15 дана
Учиниоцу прекршаја из претходног става изрећи ће се и заштитна мера трајног одузимања предмета – возила које је коришћено за извршење прекршаја, и када није својина учиниоца прекршаја у смислу члана  48. став 2. Закона о прекршајима

Члан 8

Ауто-такси делатност под условима из члана 7 сме се обављати само на територији општине односно града на чијој територији ауто-такси предузетник има седиште.
Изузетно од одредби става 1. овог члана, ауто-такси предузетник сме обавити ауто-такси превоз кроз односно на подручје општине односно града за чију територију нема издату важећу дозволу за обављање ауто-такси делатности, ако је ауто-такси превоз започет на територији општине односно града за које ауто-такси делатник има издату важећу дозволу.

Ауто-такси предузетник је у случају из става 2. овог члана обавезан да одмах по обављеном ауто-такси превозу уклони кровну ознаку односно да се уздржи од нуђења услуга ауто-такси превоза у смислу чл. 3

Обавезу из претходног става има и ауто-такси када путник тј. путници напусте путнички простор возила а имају намеру да истим возилом наставе превоз, одмах пошто путник тј. путници напусте путнички простор возила. По повратку путника који настављају превоз у путнички простор возила, ауто-такси предузетник је обавезан да на прописан начин поново истакне ауто-такси ознаку.

Предузетник који супротно одредбама члана 8 започне ауто-такси превоз на територији општине или града за који нема издату важећу дозволу за обављање ауто-такси делатности, или не уклони кровну ознаку односно нуди услуге ауто-такси превоза након обављеног ауто-такси превоза, казниће се новчаном казном у износу од 100.000 до 500.000 динара.
Учиниоцу прекршаја из претходног става изрећи ће се и заштитна мера привременог одузимања предмета – возила које је коришћено за извршење прекршаја, и када није својина учиниоца прекршаја у смислу члана  48. став 2. Закона о прекршајима, у привременом трајању од 6 до 12 месеци.

Члан 9

Приликом издавања дозволе за обављање ауто-такси делатности за територију одређене општине односно града, орган који издаје дозволу обавезан је да ауто-такси предузетник  на погодан начин упозна са границама територије општине односно града на којој сме обављати ауто-такси делатност.

Члан 10

На возилу којим се обавља ауто-такси делатност мора бити истакнута кровна такси ознака за све време обављања ауто-такси превоза.

Кровна такси ознака јесте службена исправа.

Кровна такси ознака мора бити једнообразног изгледа за територију општине или града на чијој територији предузетници  имају седиште.

Неовлашћено истицање кровне ознаке, сматраће се лажним представљањем са циљем продобикања против правне имовинске користи кажњиве по закону .....

Члан 11

Кровна такси ознака обавезно садржи следеће елементе:
1. Натпис «ТАXI», или ознаку диспечерског центра чије услуге такси-предузетник користи
2. Име општине или града на чијој територији предузетник које обавља ауто-такси делатност има седиште
3. Јединствени број кровне такси ознаке који додељује надлежни орган општине или града,
4. Суви жиг и заштитну холограмску налепницу органа општине односно града који је издао ознаку.

Целокупан садржај кровне такси ознаке мора бити видљив за време обављања ауто-такси делатности и на њој се ништа не сме преправљати, брисати, додавати или чинити нечитким односно неуочљивим.

Члан 12

Кровну такси ознаку издаје надлежни орган општине односно града.

Орган који је издао кровну такси ознаку води јединствену евиденцију издатих и оверених кровних такси изнака на подручју своје надлежности.

У случају оштећења или губитка кровне такси ознаке, ауто-такси предузетник дужан је да без одлагања о томе обавести орган који је издао ауто-такси ознаку.

Члан 13

Правно лице у ауто-такси делатности може организовати  давање диспечерских услуга на општини на којој има седиште, и то искључиво  регистрованом  ауто-такси предузетнику.

Правно лице које нуди и обавља диспечерске услуге за физичка лица која нису регистрована као такси-предузетници на општини на којој правно лице пруже диспечерске услуге, казниће се новчаном казном од 1.000.000 до 5.000.000 РСД

Члан 14

Општина односно град ближе уређује ближе услове за обављање ауто-такси делатности.

Акт о ближем уређењу ауто-такси превоза у складу са одредбама овог Закона општине односно градови дужни су да усвоје најкасније до 31.12.2010. године.