SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Sindikat taksi vozača nije reprezentativan sindikat i ne može da zastupa taksi-preduzetnika

Republika Srbija MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Datum: 30.04.2012. godine Beograd,
Nemanjina 22-26
07-00-00369/2012-15

STRUKOVNO UDRUŽENjE TAKSI PREDUZETNIKA NOVOG SADA
"SITANS"

NOVI SAD
ul. Đorđa Rajkovića br. 30
Poštovani,

Povodom vašeg zahteva za pristup informacijama od javnog značaja broj: 07-00-000369/2012-15, u kojem ste tražili da vam dostavimo informaciju da li je reprezentativan Sindikat taksi vozača i autoprevoznika "Nezavisnost", sa sedištem u Beogradu, ul. Nušićeva br. 4/V i da vas obavestimo da li preduzetnici mogu da osnivaju sindikat i da budu članovi istog, kao i da li sindikat kao organizacija zaposlenih može da zastupa preduzetnike, obaveštavamo vas sledeće:

Uverenjem Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja broj: 110-00-574/1996-02 od 12.07.1996. godine, u registar je upisan Sindikat taksi vozača i autoprevoznika "Nezavisnost", sa sedištem u Beogradu, ul. Nušićeva br. 4/V, pod rednim brojem 12354. U skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu upisa navedenog sindikata, u registar se nije upisivalo lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje sindikata.
Nakon toga nije bilo promene za navedeni sindikat niti je isti brisan iz registra.
Obaveštavamo vas i da se u skladu sa Pravilnikom o upisu sindikata u registar ("Službeni glasnik PC" br.50/2005, 10/2010), koji je stupio na snagu dana 10.03.2010. godine, u registar ne upisuje lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje sindikata, već se na osnovu akta sindikata ili sindikata osnovanog za teritoriju Republike za sindikat koji je član tog sindikata, u skladu sa statutom ili drugim opštim aktom sindikata utvrđuje ko se smatra licem ovlašćenim za zastupanje i predstavljanje.

Prema podacima kojima raspolaže ovo ministarstvo, Sindikat taksi vozača i autoprevoznika "Nezavisnost", nije reprezentativan.
Što se tiče dela zahteva koji se odnosi na dostavljanje informacije da li preduzetnici mogu da osnivaju sindikat i da budu članovi istog, kao i da li sindikat kao organizacija zaposlenih može da zastupa preduzetnike, obaveštavamo vas sledeće:
Član 6. Zakona o radu ("Službeni glasnik PC", br.24/05, 61/05 i 54/09), propisuje da je sindikat samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa.
Zakon o radu, u članu 5. stav 1. propisuje da je zaposleni u smislu ovog zakona. fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca.
Član 5. stav 2. istog zakona propisuje da poslodavac, u smislu ovog zakona, jeste domaće. odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica.
Prema tome, preduzetnik se može smatrati poslodavcem u smislu člana 5. Zakona o radu, ako zapošljava jedno ili više lica, a ne može se smatrati zaposlenim i osnivati sindikat. Međutim, sindikat mogu osnovati zaposleni kod preduzetnika.

gallery1 gallery1