SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Министарствима и Влади републике Србије-акцизе за гориво

Удружење такси-предузетника Београда                                                        Београд,  Ул. Мурска 14                                                                                                                                                                        
С И Т А Б                                                                                    
Управни одбор                                                                                                            Тел: 063/853-54-64
            Бр. 124-17/02.08.2010.                                                                                            www.sitab.rs
              е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА
МИНИСТАРСТВУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Предмет: ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНУ ЗАКОНА О АКЦИЗАМА


Познато је да је штрајк таксиста у Републици из децембра 2009. прекинут због одређених спремности Владе да се регулише и олакша рад такси превоза, као несумњиво значајног вида јавног превоза. Закључак који је тада донет обавезивао је Министарства за инфраструктуру, Министсртво рударства и енергетике и Министарство трговине и услуга да предузму одређене конкретне мере у својој надлежности, као и да иницирају поступке у другим министарствима.

Обавезе Министарства рударства и енергетике односиле су се на измене пореских решења везаних за укидање таксе на луксуз и течни нафтни гас за такси возила и на потребу да се израде модели ценовне стимулације за еколошка горива за такси предузетнике.

Дописом Министарства рударства и енергетике бр. 06-00-531/2009-01 од 04.05.2010. СИТАБ је обавештен да је од стране тог министарства утврђен предлог да се такси предузетницима изврши смањење и повраћај акциза за нафтне деривате и течни нафтни гас, на основу максималне месечне потрошње горива по такси возилу и да је такав предлог упућен Министарству финансија на разматрање. Предлог СИТАБ-а (захтев упућен Министартву рударства и енергетике од 20.04.2010) је да се утврди количина од 300 литара за свако такси возило.

Дописом Министарства финансија бр. 06-00-00042/2010-04 од 17.02.2010. СИТАБ је упознат о негативном ставу овог министарства због: умањења прихода у буџету и неравноправности других привредних субјеката.

Имајући у виду посебан положај такси превоза (Закон о превозу у друмском саобраћају, посебно актуелно увођење такси превоза у Закон о комуналним делатностима, чиме се ова делатност ставља у ниво делатности од посебног значаја), СИТАБ је схватања да има простора за прихватање захтева такси предузетника из децембра 2009 и самог СИТАБ-а, јер би свако друго понашање представљало покушај изигравања показане спремности министарстава која су учествовала у преговорима и показатељ лоше координације и сарадње између министарстава у Влади Србије.

Како је Законом о акцизама, као надлежно министарство за његово спровођење и одређивање ближих услова за остваривање промета робе на коју се плаћа акциза (Правилник о листи осталих деривата нафте који се добијајају од фракције нафте које имају распон дестилације до 380*C, Правилник о условима за остваривање права на рефракцију плаћене акцизе на дизел гориво, начину и поступку остваривања рефакције, условима за добијање овлашћења за дистрибуцију дизел горива, нормативима потребних количина за погон трактора, Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на остале деривате нафте из чл. 9 ст. 1 тач 3 Закона о акцизама), равноправно одређено Министарство рударства и енергетике и

Министарство финансија, то овом иницијативом СИТАБ жели да покрене поступак измене Закона о акцизама, како следи:

У чл. 39-а додати ст. 2 који гласи:

„Ако се деривати нафте из чл. 9 овог закона продају крајњем кориснику за такси превоз, може се остварити рефакција акцизе која је плаћена приликом набавке тог горива до месечне количине од 300 литара по такси возилу“

Алтернатива: уместо 300 литара по такси возилу, да стоји: „до месечних количина потребних за обављање такси превоза“ (нормативе и услове прописује ресорно министартво и локална управа, зависно од услова обављања делатности на територији за коју је издата такси дозвола)

Ст. 2 постојећег чл. 39-а постаје ст. 3


СИТАБ очекује да Министарство рударства и енергетике и Министарство финансија подрже предложену иницијативу, утврде предлог за Владу Србије, како би се спровео скупштински поступак измена Закона о акцизама.

У противном, СИТАБ ће учинити све да скрене пажњу јавности и надлежних управа на неопходност озбиљних а изостављених напора у сређивању стања у такси делатности.

 

Очекујући ваше брзо изјашњавање,


Удружење такси-предузетника Београда  СИТАБ,
Председник Управног одбора
Владо Булатовић

_________________________