SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Приговор на Решење о саставу радне групе

 
Градоначелнику Београда                            Бр. 233-21/12. Београд  13.08.2012.                                           
Драгану Ђиласу
Секретару Секретаријата за саобраћај
Бојану Бовану
Дирекцији за јавни превоз
Директору Зорану Шарцу
Приговори
на Решење о образовању Радне групе за праћење и унапређење ауто такси делатности у граду Београду Број:02-4223/12 – Г од 27.септембра 2012.год.
                 Дана 04.10.2012.године на састанку Радне групе за праћење и унапређење ауто такси делатности у граду Београду примили смо Решење о образовању Радне групе за праћење и унапређење ауто такси делатности у граду Београду Број:02-4223/12 – Г од 27.септембра  2012.год.
             Обзиром да су у самом Решењу поред представника града  именовани  и представници такси возача, указујемо на низ пропуста због чега се овакво Решење   мора поништити. Набројаћемо приговоре који се односе на поменуто решење:

1. Нема именованих представника такси-предузетника, којих у Београду има 7.000 па је нејасно да ли се ова група бави питањима која се тичу такси возача или такси-предузетника.

Појашњење:Поред представника града, именовани су представници такси возача  којих у Београду има само 65 наспрам око 7.000 такси предузетника.
Чињеница је;
а)Такси возачи су лица која су Уговором о раду  запослена као возачи и имају послодавца, и у Београду их има 65. Своја права и обавезе решавају са послодавцем  Уговором о раду.
б)Такси-предузетници су лица која су у АПР-у регистровани као лица која обављају такси делатност, самозапослена су и немају послодавца, и у Београду их има 7.000.

У оспораваном  Решењу не постоје и нису именовани представници такси-предузетника уколико се  ова Радна група  бави  питањима која се тичу 7.000 такси предузетника.
                    У супротном , ако се ова Радна група бави питањима 65 такси возача, треба именовати нову радну групу у којој ће бити представници такси-предузетника и која ће се бавити питањима која се тичу такси-предузетника.

2. Легитимитет: не види се кога представљају и по ком  основу су именовани чланови радне групе.

Појашњење: Као представници такси-возача набројане су лица за која се не види по ком основу су представници такси возача у Радној групи, што је основ за доказивање легитимности именовања у радну групу.
Грешком су чак и представници СИТАБ-а  именовани  као представници такси возача у оспораваном Решењу, што нема никаквог упоришта у чињеничном стању да СИТАБ представља такси-предузетнике па  самим тим овакво именовање представља грубу неистину.

3. Противзаконито  именовање  представника  Синдиката такси возача и аутопревозника Независност Бранка Виторовића и његовог  заменика Михаила Чубриновића у радну групу.

Појашњење: СИТАБ је у више дописа указивао на незаконито представљање такси предузетника  у Радној групи од стране Синдиката такси возача Независност који није репрезентативан синдикат и не може окупљати и представљати такси предузетнике.
Доказ :  Неспорно, Прилог 1. Допис Министарства рада и социјалне политике од 30.04.2012 бр 07-00-00369/2012-15.
Да су Бранко Виторовић  и његов заменик Михаило Чубриновић представници Синдиката такси возача и аутопревозника доказ је и њихов допис од 27.септ.2012 године упућен представницима радне групе из  Градске управе заведен под бројем 07-542 ПРЕДМЕТ: Приоритетни проблеми у такси сервису града Београда, где се и они сами именују као представници Синдиката.
Захтеви  СИТАБ-а број  238-22/12 од 03.07.2012. године,као и Захтев бр .233-19/12 од 14.08.2012. године појашњавају  законску оправданост наших Захтева  по којој представници нерепрезентативног Синдиката такси возача и аутопревозника не могу бити представници такси-предузетника у радној групи па чак  ни такси возача, обзиром да су  Бранко Виторовић и Михаило Чубриновић регистровани у АПР-у као  такси-предузетници. Само именовање и учешће лица који су представници  Синдиката такси возача и аутопревозника Независност који нема законски основ да буду представник  такси-предузетника, све оспоравају и руше легитимитет  свих  Одлука радне групе. Такође у том случају, све  Одлуке радне групе  као нелегитимне  не могу бити ни правно обавезујуће за такси-предузетнике. Напомињемо поново,  да Бранко Виторовић и Михаило Чубриновић као такси-предузетници законски не могу бити чланови Синдиката а ни представници такси возача,  а са друге стране  као такси-предузетници и самозапослена лица законски  не могу тражити синдикална права од града, јер им град није послодавац.
Ово су озбиљне аномалије које оспоравају правну ваљаност донетог Решења.

4. Представници највећег Струковног удружења такси-предузетника СИТАБ именовани су као представници такси возача.

Појашњење: Представници СИТАБ-а немају законски основ представљања такси возача, већ представљају искључиво такси-предузетнике. Именовањем  представника СИТАБ-а за представнике такси возача, оспорава се  легитимитет представника СИТАБ-а у радној групи као представника такси возача, чиме Вам и овим приговором указујемо на Ваше погрешно тумачење законског основа именовања члановаСИТАБ-а као чланова  радне групе. У самом Решењу  треба навести  да су представници СИТАБ-а представници такси-предузетника.

ЗАКЉУЧАК

Сви наведени разлози су основ за поништај Решења  и доношења Решења која ће исправити све неправилности и законске аномалије на које овим Приговором указујемо.
Због свега напред наведеног, захтевамо да се спорно Решење поништи и донесе у складу са законом и чињеничним стањем.
        Очекујемо Ваш писани одговору најкраћем року, сходно  Закону о управном поступку, у складу са обавезама носилаца јавних функција утврђених статутом града Београда  и усвојеним Кодексом понашања лица запослених у јавној управи.
С поштовањем,
_______________________
           СИТАБ